Існують певні види бізнес-планів, які розробляються за особливими правилами, з урахуванням конкретної мети, яка поставлена перед фірмою.

У цілому, бізнес-плани можна розділити на дві основні категорії:

1. Для зовнішнього використання. Такі бізнес-плани застосовуються як обґрунтування для залучення необхідних фінансових коштів, партнерів, а саме:

  • Бізнес план для залучення інвесторів
  • Бізнес план для одержання кредиту
  • Бізнес план для продажу діючого бізнесу

2. Для внутрішнього використання – використовуються постійно в якості інструмента управління. Можна виділити три види бізнес-планів, які важливі у формальному процесі планування, як функції керування бізнесом:

  • Управлінські бізнес-плани – застосовуються для управління поточною діяльністю й розвитком підприємства.
  • Бізнес-плани проектів – спрямовані на планування й управління проектами, реалізованих у рамках конкретного підприємства.
  • Разові (цільові) бізнес-плани – спрямовані на прийняття окремих рішень, пов’язаних з управлінням бізнесом.

Такий вид бізнес плану, відомий як “Загальний бізнес план підприємства” або “Бізнес план розвитку”, – може розроблятися як для зовнішнього ( з метою залучення фінансування, необхідного для реалізації обраної стратегії), так і для внутрішнього використання ( з метою формування у керівництва компанії чіткого уявлення про план дій для досягнення стратегічних цілей підприємства).

Бізнес-плани для внутрішнього використання

Управлінський бізнес план – є ключовою ланкою всього процесу бізнеспланування, тому що встановлює цілі та шляхи (стратегії), за допомогою яких підприємство збирається досягти поставлених цілей.
Даний вид бізнес-плану дозволяє визначити конкретні цілі підприємства на короткий період ( як правило, на рік), а також докладний план дій по досягненню поставлених цілей. Крім цього, управлінський бізнес-план дозволяє розв’язати ще одне із завдань менеджменту – координація дій між різними учасниками, тому що кожному учаснику надається своя роль, своє коло обов’язків і завдань.
По суті, управлінський бізнес-план являє собою набір конкретних дій для менеджерів, описує роль, яку кожний підрозділ підприємства повинний зіграти в процесі досягнення поставлених цілей. У цій якості його слід розглядати як інструмент делегування відповідальності, що дозволяє керівництву більш точно визначати внесок менеджерів у досягнення цілей підприємства.

Бізнес-плани проектів – пов’язані з конкретними проектами, що вимагають певних капіталовкладень. Необхідність підготовки такого виду бізнес-плану виникає тоді, коли керівництву необхідно ухвалити рішення щодо капітальних витрат, виходячи з того, що всі проекти повинні бути спрямовані на оптимальне досягнення інтересів підприємства. Інакше кажучи, будь-які капітальні витрати повинні бути спрямовані на те, щоб сприяти досягненню цілей визначених управлінським бізнес-планом.
У цьому сенсі, бізнес-плани проектів повинні бути тісно пов’язані з тими цілями, які поставлені перед підприємством у плановому періоді. Кожний з обраних проектів повинен займати відповідне місце у вирішенні завдань, що стоять перед підприємством. Разом з тим, певні проекти можуть і не торкатися поточних завдань, тому що пов’язані з більш довгостроковими цілями підприємства й можуть бути самостійним об’єктом управління.

Цільові (разові) бізнес-плани. У процесі управління бізнесом керівництву доводиться ухвалювати рішення, що визначають життєво важливі моменти у функціонуванні підприємства. Прийняття цих рішень можливо тільки на основі спеціально підготовленого для таких цілей бізнес-плану. Таким чином, ці бізнес-плани розробляються “на вимогу”. Це не означає що вони ніяк не пов’язані з іншими видами бізнес-планів. Навпаки, підготовка такого виду бізнес-плану дозволяє успішно розв’язати конкретне завдання управлінського бізнес-плану.

Види бізнес-планів за об’єктами бізнесу

Існує також поділ бізнес-планів і за об’єктами бізнесу. Такі бізнес-плани, відповідно наведеній нижче класифікації, розробляються в різних варіантах залежно від призначення: по підприємству в цілому (новому або діючому), по бізнес-лініям (продукція, роботи, послуги, технічні рішення).

Таким чином, бізнес-план повинен бути представлений у формі, що дозволяє зацікавленій особі одержати чітке уявлення про суть справи, ступінь своєї участі в ній. Обсяг і ступінь конкретизації розділів бізнес-плану визначаються специфікою й областю діяльності.