Основним призначенням бізнес плану є те, що він дозволяє проаналізувати можливості діяльності підприємства, надає бізнесу цілеспрямованість, тобто чітко визначає кінцеві й проміжні цілі функціонування конкретної компанії або проекту.

Бізнес-план – це постійний документ; він систематично обновлюється, у нього вносяться зміни, пов’язані як зі змінами, що відбуваються всередині підприємства, так і зі змінами на ринку де діє підприємство, і в економіці в цілому. Бізнес-план поєднує в собі внутрішнфірмовий і макроекономічний аналіз.

На практиці можна виділити п’ять основних цілей бізнес плану:

Перша ціль бізнес плану – це використання його для розробки стратегії бізнесу, що є життєво необхідним у період створення підприємства, а також при розробці нових напрямків діяльності.

Друга ціль – планування. Планування дозволяє оцінити можливості розвитку напрямку діяльності, а також – контролювати процеси всередині компанії.

Третьою ціллю бізнес плану є залучення коштів – позики, кредити. В сучасних умовах без кредитних ресурсів практично неможливо здійснити значний проект, однак одержати кредит непросто. Головною причиною є розповсюджена практика неповернення кредитів. Більшість фінансових установ сьогодні вже не задовольняє лише баланс та розрахунки прибутків і збитків, як це було раніше. Вони орієнтуються на перспективу економічного успіху підприємств на ринках збуту. Зокрема, якщо мова йде про великі інвестиційні проекти (інвестиції у придбання або продаж промислового обладнання, створення пілотних установок на основі патентів і т.д.), що вимагають структурованого фінансування без попереднього надання розрахунків. Фінансування проектів із залученням спеціалізованих фінансових установ, таких як Німецьке товариство інвестицій та розвитку (DEG) і Банк з реконструкції (Kf W) у Німеччині або Європейський банк реконструкції та розвитку (EBRD) у Лондоні, Міжнародна фінансова корпорація (IFC), Всесвітній банк (International Bank for Reconstruction and Development/ IBRD) та європейська програма TACIS, вимагає ретельного й систематичного заповнення анкет у відповідному бізнес-плані проекту.

Четверта ціль. Залучення потенційних партнерів, які побажають вкласти у виробництво власний капітал або технологію. Вирішення питання про надання капіталу, ресурсів або технології можливо лише при наявності плану бізнесу, що відображає курс розвитку компанії на певний період часу.

П’ята ціль бізнес плану – це інструмент контролю й управління, за допомогою якого можливо оцінити фактичні результати діяльності за певний період,

Незалежно від його функціональної орієнтації, бізнес-план передбачає розв’язок наступних тактичних і стратегічних завдань:

 • фінансово-економічна й організаційно-управлінська оцінка теперішнього стану підприємства або напрямку діяльності;
 • виявлення потенційних можливостей підприємницької діяльності, не приховуючи слабких сторін і акцентуючи увагу на сильних сторонах;
 • формування інвестиційно-проектних цілей цієї діяльності на планований період.

Бізнес-план обґрунтовує:

 • специфічні й загальні деталі функціонування підприємства або напрямки діяльності в умовах конкретного ринку;
 • вибір стратегії й тактики (методів) конкуренції;
 • oценка фінансових, матеріальних, трудових ресурсів, необхідних для досягнення поставлених цілей.

Бізнес-план дає об’єктивне уявлення про організацію бізнесу, способи просування товару або послуги на ринок, прогнозує ціни, майбутній прибуток, основні фінансово-економічні результати діяльності, а також визначає зони ризику, пропонує шляхи зниження цих ризиків або, принаймні, їх впливу на майбутній прибуток.

Особливістю бізнес-плану є його збалансованість у постановці завдань, враховуючи реальні фінансові можливості. Для того щоб бізнес-план був прийнятий, він повинен бути забезпечений необхідними фінансовими ресурсами. Це в значній мірі визначає характер проектів (концепцій), які вивчаються при розробці бізнес-плану. Включення самого проекту в бізнес-план стає можливим лише в тому випадку, якщо визначені джерела його фінансування.

Значну роль бізнес план відіграє також для:

 • залучення ділових партнерів,
 • придбання/продажу бізнесу,
 • виділення підрозділів або сфер діяльності в самостійні напрямки,
 • створення спільних підприємств,
 • санації, реорганізації й раціоналізації бізнесу, а також зміни його позиціонування для захоплення нових ринків.

Бізнес-план у рамках компані є одночасно керівництвом до дії, так і планово-контролюючим інструментом для менеджменту. Кожний підрозділ розробляє на основі бізнес-плану підприємства свою стратегію, свої специфічні цілі, плани й заходи.
Таким чином, бізнес план узагальнює аналіз можливостей для початку або розширення бізнесу в конкретній ситуації й дає чітке уявлення про те, яким чином менеджмент компанії має намір використовувати цей потенціал.