Інвестиційний бізнес-план або бізнес-план інвестиційного проекту – це документально оформлений прояв інвестиційної ініціативи господарюючого суб’єкта, що передбачає вкладення капіталу в певний об’єкт. Основним джерелом капіталу при цьому виступає зовнішній інвестор, незнайомий з підприємством або із запропонованою інвестиційною ідеєю та потребуючий високої деталізації питань, що його цікавлять.

Інвестиційний бізнес-план має свою специфіку. Основним завданням у цьому випадку є переконати інвестора у прибутковості для нього вкладень в інвестиційний проект, що йому надається. Через те що пропозицій в інвестора може бути багато, перше враження може виявитися вирішальним. Тому бізнес-план для інвестора звичайно пишуть у вигляді короткого резюме інвестиційного проекту. Особлива увага приділяється опису суті проекту, формулюванню цілей і завдань; у ньому повинні бути представлені результати проведеного дослідження ринку, необхідні та наявні ресурси, передбачувані результати від реалізації проекту, основні показники та короткі висновки. Концепція інвестиційного бізнес-плану створюється виходячи із цільової функції документа. Тому обсяг, зміст, структура та подробиці диктуються поставленими цілями та вимогами кінцевих адресатів (майбутні акціонери, венчурні фірми тощо).

Якщо інвестора зацікавить надане резюме інвестиційного проекту, він захоче одержати більш докладну інформацію. Докладний інвестиційний бізнес-план має значний обсяг і описує всі сторони проекту. Для того щоб переконати інвестора в серйозності пропозиції, особи, що представляють проект, і в першу чергу керівник, повинні показати повну проінформованість стосоно всіх основних моментів інвестиційного проекту, що надається.

Крім повернення від інвестицій інвестора буде цікавити ризик при участі в проекті та можливі варіанти його оптимізації, а також можливість контролю стану справ підприємства та дій його керівництва. Тому в інвестиційному бізнес-плані слід також проаналізувати всі можливі варіанти участі сторін у проекті.

Таким чином, інвестиційний бізнес-план визначає обсяг інвестицій, необхідних на створення бізнесу, і показує всі його сильні та слабкі сторони. Визначає стратегію розвитку підприємства, відповідно до маркетингової ситуації на ринку та її перспектив.