Бізнес-план розвитку підприємства – один з найпоширеніших типів бізнес-планів, він корисний не тільки великим компаніям, але також є незамінним для малого й середнього бізнесу. В цьому бізнес-плані описуються основні аспекти діяльності підприємства, можливі плюси та мінуси розвитку і шляхи вирішення ймовірних проблем. Бізнес-план розвитку допомагає ретельно проаналізувати ідеї, виявити недоліки, оцінити досвід конкурентів.

Існують два основні типи бізнес-плану розвитку підприємства:

  1. Бізнес-план створення підприємства, або так званий стартовий бізнес-план (business plan of stаrt-up).
  2. Бізнес-план розвитку вже існуючого підприємства.

1. Бізнес план створення підприємства (start-up).

При розробці плану створення підприємства, перевіряється економічна доцільність бізнес-ідеї, аналізується можливість її здійснення в тій або іншій організаційній формі. Поетапне складання такого бізнес-плану одночасно дозволяє виявити дефіцити (наприклад, в аналізі ринку або менеджменту) і слабкі місця (наприклад, брак власного капіталу). Таким чином, розробка стартового бізнес-плану – це щось накшталт першого “обкатування проекту”, що допомагає уникнути серйозних ситуацій, які можуть виникнути вже на початковому етапі створення підприємства. Крім того, бізнес-план створення підприємства є основою для перших переговорів з банками, лізинговими фірмами, компаніями венчурного капіталу й організаціями, що сприяють розвитку економіки. За їх допомоги можна профінансувати стартову фазу й фазу запуску у виробництво, спробувавши залучити якнайбільше коштів, що надаються на розвиток бізнесу. Професійно складений бізнес-план створення підприємства – це основа успішного старту будь-якої справи.

2. Бізнес-план розвитку існуючого підприємства.

Основне завдання бізнес-плану розвитку вже існуючого підприємства – вибір оптимальної стратегії для компанії в короткостроковій або довгостроковій перспективі.

Для визначення найбільш ефективних напрямків розвитку бізнесу проводиться аналіз ринку, де працює компанія, динаміки попиту з боку основних споживачів, обсягу продажів та цін у конкуруючих компаній. Це дозволяє зрозуміти поточне положення підприємства на ринку, його сильні та слабкі сторони, а також негативні й позитивні зовнішні фактори, які можуть вплинути на діяльність компанії.

Крім того, для створення бізнес-плану розвитку підприємства проводиться докладний аналіз внутрішньої ситуації в компанії, визначаються недоліки системи управління та мотивації, оцінюються потреби у виробничих потужностях. У рамках бізнес-плану розвитку може бути проведений аналіз доцільності відкриття представництв компанії та регіональних філій. При цьому обґрунтовується вибір конкретних регіонів для розширення бізнесу й проводиться аналіз регіональних особливостей ринку, що розглядається.

Обов’язково проводиться детальна економічна та фінансова оцінка, яка включає розрахунки всіх основних показників ефективності. При проведенні фінансової оцінки формується розуміння потреб у зовнішньому фінансуванні, а також прийнятних умов одержання кредитів.

Значна увага при підготовці бізнес-плану розвитку підприємства приділяється зовнішнім і внутрішнім ризикам, які можуть перешкоджати реалізації поставлених цілей. При цьому проводиться аналіз планованих змін у законодавстві, оцінюється ймовірність різкого падіння цін на ринках, на яких працює компанія, а також росту цін на ресурси, що використовуються, у тому числі трудові. Дослідження ризиків передбачає проведення аналізу чутливості й сценарного аналізу, які допомагають зрозуміти, у яких умовах компанія зможе досягтися намічених показників діяльності. Аналіз ризиків також включає рекомендації із запобігання кризових ситуацій у випадку виникнення несприятливих змін.

Бізнес-план розвитку підприємства може містити порівняльний аналіз ефективності декількох програм по досягненню поставлених цілей. При цьому, для кожної із програм визначаються переваги й ризики, а також оцінюються очікувані фінансові результати діяльності, які можуть бути досягнуті у випадку вибору даного варіанта. Такого роду порівняльний аналіз дозволяє керівництву підприємства вчасно виявити потенційні проблеми й найбільше повно реалізувати переваги компанії.

Сфера бізнесу, у якій працює підприємство, багато в чому визначає зміст бізнес-плану розвитку. Залежно від стратегії компанії та від специфіки діяльності план розвитку може включати детальний аналіз юридичних аспектів діяльності підприємства й передбачуваних змін у законодавстві, очікувань споживачів вироблених товарів (послуг), порівняння ефективності різних маркетингових заходів.

У цілому, бізнес-план розвитку підприємства спрямований на вирішення наступних проблем:

  • визначення конкретних напрямків діяльності підприємства, цільових ринків і місця підприємства на цих ринках;
  • формулювання довгострокових та короткострокових цілей підприємства, стратегії й тактики їх досягнення. Визначення осіб, відповідальних за реалізацію стратегії;
  • визначення складу й показників товарів та послуг, які будуть запропоновані споживачам. Оцінка виробничих і торгівельних витрат з їхнього формування та реалізації;
  • оцінка фінансового становища підприємства й відповідності наявних матеріальних і фінансових ресурсів можливостям досягнення поставлених цілей. Визначення потреби в капіталі та коштах;
  • визначення складу маркетингових заходів щодо вивчення ринку, реклами, ціноутворення, стимулювання продажів, каналів збуту тощо;
  • передбачення труднощів, які можуть перешкодити практичному виконанню бізнес-плану й визначення шляхів мінімізації або запобігання виникнення таких труднощів.

Таким чином, бізнес-план розвитку підприємства в концентрованому вигляді містить усю інформацію, яка необхідна керівництву вищої ланки для прийняття конкретних управлінських рішень, що стосуються напрямку розвитку підприємства в майбутньому.